本地锅 (Rokaru Shabu Shabu), 可享受免费开胃菜 本地锅 (Rokaru Shabu Shabu), 可享受免费开胃菜